Algemene Voorwaarden
 
Tabel Ontwerpburo Lichting98
 

> Lichting98De Algemene Voorwaarden van deze website.

Website Auteursrecht- en databankenrecht
Op de inhoud en vormgeving van deze website rust auteursrecht en databankenrecht. Neem contact op met Ontwerpburo Lichting98 als u delen van de inhoud of vormgeving wilt overnemen.

Website Disclaimer
Ontwerpburo Lichting98 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, welke is ontstaan door het gebruik van deze website, of door het interpreteren van verstrekte informatie op deze website.

Inschrijvingsnummer K.v.K.
Ontwerpburo Lichting98
Handelsregister K.v.K. Rotterdam
nr. 1710.5683

BTW-nummer
NL 101.85.3427 B01

FNV Lid nummer
13674


 
Tabel Ontwerpburo Lichting98
> Lichting98

Tabel Ontwerpburo Lichting98
 
Adres

Klik voor locatie op Google-MapsOntwerpburo Lichting98
Prins Hendrikkade 107 BIII
3071KJ Rotterdam
Nederland

 
Tabel Ontwerpburo Lichting98
Ontwerpburo Lichting98
Tabel Ontwerpburo Lichting98
 
Contact

010 - 46 252 96Tel.:010 - 46 252 96
Fax:010 - 46 252 39

E-mail: Design@Lichting98.nl

 
Tabel Ontwerpburo Lichting98


Tabel Ontwerpburo Lichting98
 

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (Ontwerpburo Lichting98) gesloten overeenkomsten.

1. De uitvoering van de overeenkomst
1.1
Ontwerpburo Lichting98 zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
1.2
Voor zover noodzakelijk zal Ontwerpburo Lichting98 de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is verplicht Ontwerpburo Lichting98 te informeren omtrent de voortgang van de ontwikkelingen zodat zij in staat is een goede voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken.

2. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
2.1
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Ontwerpburo Lichting98.
2.2
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Ontwerpburo Lichting98 tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, websites, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films of andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van Ontwerpburo Lichting98, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derde ter hand zijn gesteld.

3. Naamsvermelding
3.1
Indien het werk zich er voor leent zal de opdrachtgever (laten) zorgdragen voor naamsvermelding van Ontwerpburo Lichting98 op of bij het ontwerp. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden zal in onderling overleg worden vastgesteld. Ontwerpburo Lichting98 is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) verwijderen.
3.2
Op websites zal Ontwerpburo Lichting98 de naamsvermelding voorzien van een hyperlink naar de website van Ontwerpburo Lichting98. Dat is www.lichting98.nl of www.lichting98.com

4. Garanties, gebruik en licentie
4.1
Ontwerpburo Lichting98 is volledig verantwoordelijk voor het concept c.q. ideeën.
4.2
Ontwerpburo Lichting98 garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
4.3
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Ontwerpburo Lichting98, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
4.4
Ontwerpburo Lichting98 garandeert dat het geen rechten aan derde terzake van het ontwerp heeft verleend of zal verlenen.
4.5
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Ontwerpburo Lichting98 niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
4.6
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Ontwerpburo Lichting98 veranderingen in de voorlopige of de definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
4.7
Ontwerpburo Lichting98 heeft, rekening houdend met de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen promotie.

5. Betaling
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Ontwerpburo Lichting98 nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Ontwerpburo Lichting98 gemaakte kosten, zoals proces kosten en buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betaling, komen ten laste van de opdrachtgever.

6. Aanbetalingen en het uurtarief
6.1
Lichting98 werkt met een voorschot van 50%. Na akkoord van de door Ontwerpburo Lichting98 gemaakte offerte ontvangt de opdrachtgever daarvoor een aparte factuur. De tweede factuur ontvangt de opdrachtgever nadat de laatste werkzaamheden zijn afgerond.
6.2
Voor alle werkzaamheden die buiten gemaakte offerte vallen, rekent Ontwerpburo Lichting98 een uurtarief van 75,00 € (exclusief BTW). Ontwerpburo Lichting98 zal geen extra uren op eigen initiatief gaan maken en deze zonder overleg bij de opdrachtgever declareren.

7. De overeenkomst en opzegging
7.1
Indien u akkoord gaat met een offerte van Ontwerpburo Lichting98, dan ontvangen wij graag één exemplaar ervan ondertekend retour. Voor akkoord wordt door ons ook gezien een e-mail met daarin de vermelding 'Hierbij gaan wij akkoord met offerte van [offertedatum]' of een mondeling akkoord. In het geval van een mondeling akkoord zal dit door ons via e-mail bij u worden bevestigd.
7.2
Door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden kunnen prijsopgaven wijzigingen ondergaan.
7.3
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

8. Aansprakelijkheid
8.1
Ontwerpburo Lichting98 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. fouten of verkeerde instellingen van de website hoster.
c. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen.
d. fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
e. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/ gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
8.2
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Ontwerpburo Lichting98, is de aansprakelijkheid van haar voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in verhouding staat tot de omvang van de opdracht en het verstrekte honorarium.
8.3
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Januari 1998 Ontwerpburo Lichting98

  
 
 
 
Tabel Ontwerpburo Lichting98
> Lichting98
Tabel Ontwerpburo Lichting98
 
Download de Algemene Voorwaarden
Lichting98
 
Tabel Ontwerpburo Lichting98

> Lichting98